Информационно-аналитический центр нефти и газа

Мансап

Құрметті  сайт қолданушы!


Бос жұмыс орындар https://www.enbek.kz/ электронды биржа арқылы көрсетіледі. Егер Cіздің «МГАТО» АҚ-на жұмысқа орналасқыңыз келсе және көрсетілген бос жұмыс орынның біліктілік талаптарына сәйкес келсеңіз, өз түйімдемеңізді ұсынылған үлгіде толтырып, эл.мекенжайына жіберуіңізді сұраймыз.vacancy@iacng.kz

25.08.2021 

«МГАТО» АҚ корпоративтік хатшысы бос лауазымына үміткер қабылдаймыз.

Міндеттер:

1.    Корпоративтік хатшы Қоғам Жарғыының нормаларына және басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның органдары арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді.

2.    Корпоративтік хатшы мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің қарауына шығаруды, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және өткізуді қамтамасыз етеді, ұсынылатын ақпараттың дұрыстығын және акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне шығарылатын құжаттардың дұрыс ресімделуін бақылауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді.

3.    Корпоративтік хатшы өз қызметінде Директорлар кеңесіне есеп береді.

Корпоративтік хатшы лауазымына үміткер мынадай талаптарға сай келуге тиіс:

1)    жоғары заң және/немесе экономикалық білім;

2)    жалпы жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл және корпоративтік басқару мен корпоративтік құқық саласында қолданбалы білім (мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдарда корпоративтік басқару үлгілік кодексінің ережелерін білу);

3)    Қоғаммен үлестес болмау;

4)    Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болмауы;

5)    мемлекеттік тілді білу;

6)    білімі, тәжірибесі және біліктілігі, адал іскерлік беделі болуға тиіс;

7)    ҚР АК, ҚР ЕК, «АҚ туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚРЗ және акционерлік қоғам органдарының қызметін регламенттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілерді, Ақпаратты ашу қағидаларын, ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ уәкілетті органның сайтында ақпаратты ашу мерзімдерін білу;

8)    корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу тәртібін білу.

Корпоративтік хатшының функцияларына мыналар жатады:

1) корпоративтік басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету, оның ішінде:

-ішкі құжаттар жобаларын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі затына қарау және келісу;

-Директорлар кеңесі отырыстарының жалпы күн тәртібін қалыптастыру;

-күн тәртібі мәселелерінің Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне сәйкестігін қамтамасыз ету;

-корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және ішкі нормативтік құжаттардың нормалары мен талаптарының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен және лауазымды тұлғаларымен өзара әрекеттесу;

-корпоративтік басқарудың қалыптасқан тәжірибесін талдау, оны жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу;

-Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органын мониторингілеу және оларға Корпоративтік басқару кодексін тиісінше сақтау мәселелері бойынша кеңес беру және жыл сайын оның қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қалыптастыру.

2)    Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Жарғының және өзге де ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына мәселелердің шығарылуын дайындауды ұйымдастыру және қамтамасыз ету, оның ішінде:

-Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын шешімдерді есепке алу және Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері туралы хабардар ету;

-Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің және Қоғамның өзге де органдарының мәселелерді Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару туралы талаптарын іске асыру; келіп түсетін талаптарды есепке алу; Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысының талаптары туралы хабардар ету;

-Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын құжаттар мен ақпаратты дайындауға қатысу; осындай құжаттар мен ақпараттың уақтылы дайындалуын бақылау;

-Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің жобаларын мүдделі тұлғалармен келісу;

-Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Қоғамның лауазымды тұлғаларына Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен танысу мүмкіндігін беру, шешімдердің көшірмелерін дайындау;

-мәселелерді Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару рәсіміне байланысты мәселелер бойынша кеңес беру;

3) Директорлар кеңесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, оның ішінде:

-Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесінің жұмысын жоспарлауға септесу;

-Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылған тұлғаларды Директорлар кеңесінің алдағы отырыстары туралы уақтылы хабардар ету;

-Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды дайындау және Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу;

-Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның қызметі туралы өздері сұратқан ақпараттың ұсынылуын қамтамасыз ету;

-Директорлар кеңесі отырыстарының ұйымдастырушылық және техникалық өткізілуіне бақылауды жүзеге асыру;

-күн тәртібіндегі қаралатын мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерінен келіп түскен жазбаша баяндалған пікірлер туралы ақпаратты есепке алу және оларды Директорлар кеңесінің отырысқа қатысушы мүшелерінің назарына жеткізу;

-Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу және отырыс хаттамасын жүргізуді қамтамасыз ету, Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімін ресімдеу;

-Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу кезінде - сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді дайындау, бюллетеньдерді таратуды қамтамасыз ету және алынған бюллетеньдерді жинау, сондай-ақ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындыларын шығару;

-Директорлар кеңесі құжаттарының мұрағатын жүргізу;

-Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Акционерлердің жалпы жиналысына, Қоғамның лауазымды тұлғаларына олардың талабы бойынша Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларымен (сырттай өткізілетін отырыстардың шешімдерімен) танысу мүмкіндігін беру, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларының (шешімдерінің) көшірмелерін, сондай-ақ отырыстарының хаттамаларынан (сырттай өткізілетін отырыстардың шешімдерінен) үзінді көшірмелер дайындау;

-Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен Қоғамның қызметі туралы қажетті құжаттар мен ақпаратты алу және Директорлар кеңесінің мүшелеріне беру;

-Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне істердің мән-жайын түсіндіру, Қоғамдағы қолданыстағы ережелер мен рәсімдерді түсіндіру;

-Директорлар кеңесінің атаулы шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

-ірі мәмілелер және мүдделілік бар мәмілелер бойынша шешімдер қабылдау тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету;

4)    құжаттарды сақтау және Қоғам туралы ақпаратты ашу, оның ішінде:

- «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Жарғыда және өзге де ішкі нормативтік құжаттарда көрсетілген құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету;

-Акционерлердің жалпы жиналысына белгіленген тәртіппен жоғарыда аталған құжаттарға қол жеткізуді ұсыну;

-Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша құжаттардың көшірмелерін жасауды ұйымдастыру;

-Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты есепке алу және ұсыну;

-Қоғам ашуға жататын маңызды фактілер туралы есептерді, хабарламаларды, өзге де ақпаратты дайындауды және уәкілетті органдарға уақтылы беруді ұйымдастыру (белгіленген жағдайларда жариялау);

-Қоғамның ресми WEB-сайтының ақпаратын өзектендіруге қатысу;

5) Қоғам органдары арасында өзара іс-қимыл ұйымдастыру, оның ішінде:

-корпоративтік жанжалдарды дер кезінде анықтау, олар туралы Қоғамның тиісті органдарын (лауазымды тұлғаларын) хабардар ету, олардың алдын алу бойынша шаралар қабылдау және қажет болған жағдайда Қоғамның құзыретті органының (лауазымды тұлғасының) жанжалдарды шешуін қамтамасыз ету;

-заңнамада белгіленген өзге де корпоративтік рәсімдерді жүзеге асыру;

6)    өзге мәселелер:

-тіркеушіні таңдау бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау;

-Қоғам мен оның тіркеушісі арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

-еншілес ұйымдардың (бар болған жағдайда) Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшыларының жұмысын үйлестіру және әдістемелік қолдау көрсету;

-еншілес ұйымдардан (бар болған жағдайда) құжаттар мен ақпаратты  сұрату және алу, оның ішінде: Жарғыларды, акциялар шығарылымын тіркеу туралы құжаттарды; органдар туралы ережелерді, өзге ішкі құжаттарды, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларын, Директорлар кеңесінің мүшелері туралы, үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді, акцияларға және өзгелерге меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді дайындау;

-корпоративтік басқару саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолдану мәселелері бойынша талап қою, кінәрат жұмыстарына қатысу;

-Қоғамның корпоративтік басқару кодексінде көзделген өзге де функциялар.

Корпоративтік хатшының міндеттері:

1) өз қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің және оның ішкі нормативтік құжаттарының нормалары мен талаптарын қатаң сақтау;

2) өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алу;

3) Директорлар Кеңесі Төрағасының тапсырмаларын орындау;

4) Директорлар Кеңесінің Төрағасымен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін келісу;

5) Директорлар Кеңесінің талабы бойынша оның алдында өз қызметі туралы есеп беру;

6) Директорлар кеңесіне қолданыстағы заңнама нормаларының, акционерлердің құқықтарының бұзылуына қауіп төндіретін жағдайлардың туындауы, сондай-ақ корпоративтік жанжалдың туындауы туралы хабарлау.

Корпоративтік хатшылар Қоғамның директорлар кеңестері мен атқарушы органын мониторингілейді және оларға осы Кодексті тиісті түрде сақтау мәселелері бойынша кеңес береді, сондай-ақ жыл сайын оның қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есеп қалыптастырады.

Өтініш бергіңіз келмей ме?

Тегі, Аты
Электронды пошта
Телефон нөмірі
Компания
CAPTCHA
Кодты енгізіңіз